Registrácia nového používateľa

Prihlásenie užívateľa

Užívateľský účet Klienta

Klient je oprávnený na Webovej stránke Prevádzkovateľa vstupovať do svojho Užívateľského účtu, z ktorého je oprávnený využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom na jeho Webovej stránke.

Pri využívaní svojho Užívateľského účtu je Klient povinný uvádzať správne a pravdivé údaje.

Prístup k účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.

Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii potrebných pre prístup do jeho Užívateľského účtu.

Klient nie je oprávnený umožniť využívanie jeho Užívateľského účtu tretím osobám.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade ak tento nie je využívaný po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, alebo nie je využívaný v súlade s týmito VOP.

Klient berie na vedomie, že jeho Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebu údržby hardwarového a softwarového vybavenia Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb.

Rezervácia miesta na skupinovom cvičení

Prevádzkovateľ poskytuje skupinové cvičenia v čase, v rozsahu a na mieste určenom Prevádzkovateľom podľa rozvrhu skupinových cvičení dostupnom v Centre Prevádzkovateľa a tiež zverejnenom na Webovej stránke Prevádzkovateľa (ďalej len „Rozvrh cvičení“).

Rozvrh cvičení obsahuje názov skupinového cvičenia, údaj o čase jeho začiatku a konci, meno Inštruktora. Rozvrh cvičení zverejnený na Webovej stránke obsahuje navyše aj údaj o počte voľných miest, resp. údaj o možnosti rezervácie miesta ako náhradník a cena jednotlivých skupinových cvičení.

Miesto na skupinovom cvičení si Klient môže u Prevádzkovateľa rezervovať online prostredníctvom rezervačného systému Prevádzkovateľa dostupného na Webovej stránke.

Pre rezerváciu miesta na skupinovom cvičení online prostredníctvom rezervačného systému Prevádzkovateľa dostupného na Webovej stránky je potrebné sa prihlásiť do svojho Užívateľského účtu, podľa návodu zverejneného na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

Cez online rezervačný systém Prevádzkovateľa je Klient so štandardnou registráciou oprávnený rezervovať len 1 miesto na príslušné skupinové cvičenie.

Každé skupinové cvičenie je limitované počtom voľných miest pre Klientov.

V prípade, že sú všetky voľné miesta na príslušné skupinové cvičenie rezervované, Klient je oprávnený rezervovať si miesto ako náhradník (ďalej len „Náhradník“) a v prípade, že iný Klient svoju rezerváciu zruší, Náhradník automaticky postupuje na jeho miesto. O skutočnosti, že Náhradník má platne rezervované miesto na príslušné skupinové cvičenie bude Prevádzkovateľom vyrozumený formou emailu na emailovú adresu, ktorú uviedol pri svojej registrácii.

V prípade viacerých Náhradníkov rozhoduje ich poradie, v ktorom si títo rezervovali miesto na príslušnom skupinovom cvičení ako náhradník.

V momente uskutočnenia platnej online rezervácie miesta na skupinovom cvičení sa Klientovi z Kreditu automaticky odpočíta suma zodpovedajúca cene príslušného skupinového cvičenia v zmysle Cenníka.

Klient je oprávnený zrušiť svoju rezerváciu miesta na skupinovom cvičení v zmysle storno podmienok zverejnených na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

Pri neúčasti Klienta na rezervovanom cvičení za nedodržania storno podmienok, nevzniká právo Klientovi na vrátenie Kreditov za skupinové cvičenie.

Podmienkou uskutočnenia skupinového cvičenia je splnenie minimálneho počtu 4 rezervovaných miest Klientmi. V prípade, že minimálny počet rezervovaných miest nie je splnený, príslušné skupinové cvičenie sa v danom dni a čase ruší, o čom je Prevádzkovateľ povinný informovať dotknutých Klientov formou emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenú pri registrácii a Kredit vo výške ceny za zrušené skupinové cvičenie im bude ihneď vrátený na ich Užívateľský účet.

Karpatská 17, 058 01 Poprad

Telefón: 0903 575 951
E-mail: info@vtcpoprad.sk