VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: PAGA GYM (športový klub),
Sídlo : Karpatská 3256/17,
058 01 Poprad

IČO: 51 272 181

 

Prevádzka:

Veľké Tréningové Centrum
Karpatská 3256/17
058 01 Poprad

Telefón: 0903 575 951,
E-mail: info@vtcpoprad.sk

 

 1. Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto VOP sa rozumie:

Cenník – prehľad cien za Služby poskytované Prevádzkovateľom, ktorý je Klientovi k dispozícii v Centre a tiež na Webovej stránke Prevádzkovateľa

Centrum – prevádzka Prevádzkovateľa, nachádzajúca sa na adrese: Veľké Tréningové Centrum, Karpatská 3256/17, 058 01 Poprad, v ktorej Prevádzkovateľ poskytuje svoje Služby,

Inštruktor – osoba príslušnej kvalifikácie, ktorá vedie skupinové cvičenia za odplatu podľa Cenníka Prevádzkovateľa,

Klient – fyzická osoba, ktorá využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom v Centre alebo prostredníctvom Webovej stránky Prevádzkovateľa,

Kredit – finančné prostriedky, ktoré sú Klientovi po ich zaplatení Prevádzkovateľovi pripísané na účet v rezervačnom systéme a ktorými Klient hradí cenu Služby podľa platného Cenníka

Prevádzkovateľ – obchodná spoločnosť DESNA, s.r.o. , so sídlom: Ivana Stodolu 1852/1 060 01 Kežmarok , IČO: 36467499, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 12264/P,

Prevádzkový poriadok – bližšie určuje podmienky poskytovania Služieb Prevádzkovateľom a využívania Služieb Klientov v priestoroch Centra Prevádzkovateľa. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v Centre

Reklamačný poriadok – upravuje spôsob uplatňovania nárokov Klienta vyplývajúcich zo zodpovednosti Prevádzkovateľa za nedostatky a vady poskytnutej Služby a vybavenia reklamácie.

Služby – produkty a služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti v oblasti fitness, či už priamo v Centre Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom Webovej stránky Prevádzkovateľa,

Tréner – osoba príslušnej kvalifikácie, ktorá poskytuje individuálne tréningy za odplatu podľa Cenníka Prevádzkovateľa.

VOP – sú tieto všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa, ktoré sú Klientom k dispozícii tak v Centre ako aj na Webovej stránke Prevádzkovateľa

Webová stránka – webová stránka Prevádzkovateľa prostredníctvom ktorej poskytuje Prevádzkovateľ svoje Služby a informácie pre svojich Klientov

Zodpovedná osoba – je zamestnanec Prevádzkovateľa poverená Prevádzkovateľom, ktorá v Centre Klienta poskytuje Klientom poradenstvo ohľadom Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, prijíma reklamácie Klientov, vykonáva dohľad nad využívaním Služieb Klientmi a vykonáva inú činnosť s tým súvisiacu. Konanie zodpovednej osoby sa považuje za konanie Prevádzkovateľa.

 

 1. Úvodné ustanovenia

VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi Prevádzkovateľom a Klientom pri poskytovaní a využívaní Služieb priamo v Centre Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom jeho Webovej stránky a upravujú ďalšie právne vzťahy, ktoré s tým súvisia.

Odlišné práva a povinnosti od VOP si môžu Prevádzkovateľ s Klientom individuálne dohodnúť formou samostatnej písomnej zmluvy. V takom prípade majú takéto dojednania prednosť pred ustanoveniami VOP.

 1. Služby poskytované Prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti v oblasti fitness a zdravého životného štýlu Klientom poskytuje najmä:

 • možnosť registrácie Klientov
 • skupinové cvičenia podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa dostupnej v jeho Centre alebo zverejnenej na jeho Webovej stránke, s nutnosťou rezervácie v zmysle čl. 6 VOP,
 • možnosť pripísania (zakúpenia) Kreditu na rezervačný alebo permanentkový účet  Klienta v zmysle čl. 7 VOP,
 • osobné tréningy pod vedením Trénera, iné Služby obdobného charakteru,
 • predaj tovaru na priamu konzumáciu v Centre Prevádzkovateľa.

 

 

Rozsah poskytovaných Služieb je zverejnený na Webovej stránke Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ich zmenu.

Klient je povinný za Službu uhradiť cenu v zmysle aktuálneho Cenníka.

Ceny za Služby sú v Cenníku uvádzané ako ceny konečné, vrátane DPH.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Cenníka.

Prevádzkovateľ svojich Klientov informuje o aktuálnych zvýhodnených cenách za Služby, ktoré poskytuje, a to formou oznamu tak v Centre ako aj na svojej Webovej stránke (ďalej len „Akcie“)

Akcie platia výhradne po dobu stanovenú Prevádzkovateľom a pri splnení všetkých podmienok stanovených Prevádzkovateľom ku každej jednotlivej Akcii.

Ponuka Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a Cenník ostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazované na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

Cenu Služieb je Klient oprávnený Prevádzkovateľovi uhradiť:

 • v hotovosti v Centre Prevádzkovateľa,
 • bezhotovostne prostredníctvom Kreditu na užívateľskom účte Klienta;
 • bezhotovostne prostredníctvom Kreditu na permanentkovom účte Klienta.

Príjemcom platieb je Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť na nevyhnutný čas poskytovanie Služieb v odôvodnených prípadoch (napr. nevyhnutné opravy Centra, havarijné stavy, aktualizácia Webovej stránky, atď.).

Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný:

 • vzniknutej situácii svojich Klientov ihneď informovať oznamom pri vstupe do Centra,

na Webovej stránke Prevádzkovateľa

 • formou textovej správy zaslanej dotknutým Klientom na telefónne čísla uvedené pri registrácii príp. emailom na uvedenú emailovú adresu.

Klientom, ktorí uhradili ceny v zmysle Cenníka za Služby, ktoré v dôsledku vzniknutej situácie neboli zo strany Prevádzkovateľa poskytnuté, v závislosti od spôsobu, akým Klient ceny uhradil, Kredit alebo finančné prostriedky bezodkladne vrátiť.

 

 1. Registrácia Klientov

Registrácia Klienta do permanentkového systému je možná výlučne osobne v Centre Prevádzkovateľa.

Klient v registračnom formulári uvádza svoje meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu.

Po dokončení registrácie Klienta mu Zodpovedná osoba pridelí permanentkovú kartu s číslom, ktorá slúži na identifikáciu Klienta pri využívaní Služieb v Centre Prevádzkovateľa.

Registrácia Klienta do rezervačného systému je možná cez Webovú stránku Prevádzkovateľa, kde si Klient vytvorí svoj užívateľský účet, ktorý slúži na rezerváciu skupinových cvičení podľa ponuky Prevádzkovateľa.

 

 1. Užívateľský účet Klienta

Klient je oprávnený na Webovej stránke Prevádzkovateľa vstupovať do svojho Užívateľského účtu, z ktorého je oprávnený využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom na jeho Webovej stránke.

Pri využívaní svojho Užívateľského účtu je Klient povinný uvádzať správne a pravdivé údaje.

Prístup k účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.

Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii potrebných pre prístup do jeho Užívateľského účtu.

Klient nie je oprávnený umožniť využívanie jeho Užívateľského účtu tretím osobám.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade ak tento nie je využívaný po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, alebo nie je využívaný v súlade s týmito VOP.

Klient berie na vedomie, že jeho Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebu údržby hardwarového a softwarového vybavenia Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb.

 1. Rezervácia miesta na skupinovom cvičení

Prevádzkovateľ poskytuje skupinové cvičenia v čase, v rozsahu a na mieste určenom Prevádzkovateľom podľa rozvrhu skupinových cvičení dostupnom v Centre Prevádzkovateľa a tiež zverejnenom na Webovej stránke Prevádzkovateľa (ďalej len „Rozvrh cvičení“).

Rozvrh cvičení obsahuje názov skupinového cvičenia, údaj o čase jeho začiatku a konci, meno Inštruktora. Rozvrh cvičení zverejnený na Webovej stránke obsahuje navyše aj údaj o počte voľných miest, resp. údaj o možnosti rezervácie miesta ako náhradník a cena jednotlivých skupinových cvičení.

Miesto na skupinovom cvičení si Klient môže u Prevádzkovateľa rezervovať online prostredníctvom rezervačného systému Prevádzkovateľa dostupného na Webovej stránke.

Pre rezerváciu miesta na skupinovom cvičení online prostredníctvom rezervačného systému Prevádzkovateľa dostupného na Webovej stránky je potrebné sa prihlásiť do svojho Užívateľského účtu, podľa návodu zverejneného na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

Cez online rezervačný systém Prevádzkovateľa je Klient so štandardnou registráciou oprávnený rezervovať len 1 miesto na príslušné skupinové cvičenie.

Každé skupinové cvičenie je limitované počtom voľných miest pre Klientov.

V prípade, že sú všetky voľné miesta na príslušné skupinové cvičenie rezervované, Klient je oprávnený rezervovať si miesto ako náhradník (ďalej len „Náhradník“) a v prípade, že iný Klient svoju rezerváciu zruší, Náhradník automaticky postupuje na jeho miesto. O skutočnosti, že Náhradník má platne rezervované miesto na príslušné skupinové cvičenie bude Prevádzkovateľom vyrozumený formou emailu na emailovú adresu, ktorú uviedol pri svojej registrácii.

V prípade viacerých Náhradníkov rozhoduje ich poradie, v ktorom si títo rezervovali miesto na príslušnom skupinovom cvičení ako náhradník.

V momente uskutočnenia platnej online rezervácie miesta na skupinovom cvičení sa Klientovi z Kreditu automaticky odpočíta suma zodpovedajúca cene príslušného skupinového cvičenia v zmysle Cenníka.

Klient je oprávnený zrušiť svoju rezerváciu miesta na skupinovom cvičení v zmysle storno podmienok zverejnených na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

Pri neúčasti Klienta na rezervovanom cvičení za nedodržania storno podmienok, nevzniká právo Klientovi na vrátenie Kreditov za skupinové cvičenie.

Podmienkou uskutočnenia skupinového cvičenia je splnenie minimálneho počtu 4 rezervovaných miest Klientmi. V prípade, že minimálny počet rezervovaných miest nie je splnený, príslušné skupinové cvičenie sa v danom dni a čase ruší, o čom je Prevádzkovateľ povinný informovať dotknutých Klientov formou emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenú pri registrácii a Kredit vo výške ceny za zrušené skupinové cvičenie im bude ihneď vrátený na ich Užívateľský účet.

 

 1. Kredit

Klient si môže zakúpiť Kredit na Užívateľský účet v hotovosti v Centre Prevádzkovateľa.

Dodanie Služby Prevádzkovateľom sa uskutoční pripísaním kreditov uhradenej sume na jeho Užívateľský účet.

Klient je oprávnený uhrádzať ceny za Služby poskytované Prevádzkovateľom bezhotovostne prostredníctvom Kreditu, ktorý má pripísaný na svojom Užívateľskom účte.

Platnosť Kreditu na skupinové cvičenia sú 3 mesiace odo dňa jeho zakúpenia u Prevádzkovateľa. Po uplynutí doby platnosti Kreditu, tento prepadá k rukám Prevádzkovateľa.

Klient je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o predĺženie platnosti Kreditu z vážnych najmä zdravotných dôvodov, počas ktorých nie je schopný svoj Kredit využívať, pričom žiadosť musí byť Prevádzkovateľovi podaná písomne (emailom alebo listom). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo o každej žiadosti Klienta rozhodovať individuálne a podľa svojho uváženia.

Klient nemôže žiadať vrátenie Kreditu na skupinové cvičenie, ktorý už u Prevádzkovateľa zakúpil. Klienti, držitelia Multi-sport kariet, môžu požiadať po ukončení právneho vzťahu Poskytovateľa o vrátenie Kreditu – zálohy vloženej na Užívateľský účet, ktorý mu bude vrátený v pôvodnej výške po odpočítaní kreditov za skupinové cvičenia, na ktorých sa nezúčastnili.

Klient nemôže žiadať prenesenie Kreditu na skupinové cvičenie z jeho Užívateľského účtu na Užívateľský účet iného Klienta.

Klient je povinný vo vlastnom záujme počínať si tak, aby mu Kredit na skupinové cvičenie neprepadol.

Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o Kreditoch všetkých Klientov a o ich čerpaní.

Každému Klientovi sú po prihlásení sa do jeho užívateľského účtu dostupné informácie týkajúce sa zostatku a histórii čerpania Kreditu na skupinové cvičenie, platnosti Kreditu na skupinové cvičenie, histórii rezervovaných a absolvovaných skupinových cvičení, atď.

 

 1. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov zákazníka   vyplývajúcich zo zodpovednosti Poskytovateľa služieb za nedostatky a vady   poskytnutej Služby a vybavenie reklamácie.

Zákazník má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté Služby   nižšieho  rozsahu.

8.1. Uplatnenie reklamácie:

 1. V prípade, že Klient zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť   predmetom reklamácie, je oprávnený uplatniť si prípadnú reklamáciu ihneď, bez   zbytočného odkladu, na recepcii Poskytovateľa služieb, emailom alebo písomne na horeuvedenej adrese. V prípade ústneho   reklamačného podania v mieste poskytovanej služby, ak nie je reklamácia v   plnom rozsahu vybavená ihneď, je povinná Zodpovedná osoba Poskytovateľa   služieb spísať s Klientom Reklamačný protokol, prípadne potvrdenie o prijatí   reklamácie.
 2. Klient je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklady o   zaplatení služby.    Poskytovateľ resp. Zodpovedná osoba spíše   reklamáciu Klienta do reklamačného protokolu, v ktorom sa uvedú objektívne   okolnosti reklamácie.
 3. Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie nedostatku a vady   okamžite, pretože s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť   posúdenia a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.
 4. Klient je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod   reklamácie    preukázateľne skutkovo podložiť.
 5. Pokiaľ Klient preukáže Zodpovednej osobe vybavujúcej reklamácie   podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v Reklamačnom formulári   uvedú.
 6. Reklamačný formulár, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie podpíše Zodpovedná   osoba. Klient dostane potvrdenie o prijatí reklamácie, pričom svojim podpisom   potvrdí prevzatie a súhlas s obsahom reklamácie.
 7. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených   prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité technické   zhodnotenie stavu služby Klient je o lehote vybavenia reklamácie vyrozumený   v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.2. Dôvody odmietnutia reklamácie:

 1. Klient je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu,   inak mu právo na reklamáciu zaniká.
 2. Za chybne poskytnutú službu nemožno považovať čerpanie služieb  menšieho rozsahu  spôsobené samotným Klientom alebo iným Klientom.
 3. Taktiež sa nejedná o chybné poskytnutie služby v dôsledku vyššej moci   – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom,   vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie, hrozba bombového útoku alebo   teroristického útoku, občianska vojna. V takýchto prípadoch bude reklamácia   odmietnutá.

8.3. Vybavenie reklamácií – nároky z   oprávnenej reklamácie:

 1. Ak si Klient uplatní právo zo zodpovednosti za nedostatky služby,   ktorá je mu poskytnutá alebo už bola poskytnutá, Poskytovateľ služieb alebo Zodpovedná   osoba je povinný po náležitom preskúmaní skutkových a právnych okolností   rozhodnúť o reklamácii.
 2. Zodpovedná osoba  poverená Poskytovateľom   služieb môžu na mieste vybaviť reklamáciu a to v rozsahu a do výšky úhrady   vstupného, alebo poskytnutím náhradného plnenia v rovnakej výške.
 3. Pri posudzovaní oprávnenosti uplatnenia reklamácie Klienta, je povinná   Zodpovedná osoba   vykonať riadny zápis   o vybavení reklamácie.
 4. Vybavenie reklamácie vo vyššie uvedenom rozsahu sa vykoná podľa časti 8.1. bodu 7.

8.4. Spolupráca zákazníka pri vybavovaní   reklamácie:

 1. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie,   najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav,   špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod…
 2. Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, musí Klient umožniť Poskytovateľovi   resp. Zodpovednej osobe, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

8.5. Spôsob vybavenia reklamácie:

 1. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti   odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení nedostatku,   alebo v poskytnutí náhradnej služby, alebo po dohode prípadným poskytnutím   primeranej zľavy z ceny.
 2. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je Klient   písomne  informovaný o dôvodoch   zamietnutia reklamácie.

 

 1. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Centre, v prípade ak ich Klient odloží mimo miest, ktoré Prevádzkovateľ vyhradil na odloženie vecí.

Klient využíva Služby Prevádzkovateľa na vlastné nebezpečenstvo, riziko a zodpovednosť v súlade s jeho zdravotným stavom.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu alebo nerešpektovaním Prevádzkového poriadku alebo spôsobené porušením povinností tretej osoby.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nepredvídateľnými udalosťami spôsobenými vyššou mocou.

Klient zodpovedá za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi a tretím osobám porušením Prevádzkového poriadku, neuposlúchnutím pokynov Prevádzkovateľa a Zodpovednej osoby, ako aj za stratu kľúčov a za škodu spôsobenú na športovom zariadení Prevádzkovateľa, ktorú spôsobil pri ich nesprávnom používaní, resp. úmyselným poškodení a Klient je povinný uhradiť spôsobenú škodu v plnej výške.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje klientov za účelom:

–        Registrácie Klienta – v rozsahu spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, fotografia),

–        Jednoznačnej identifikácie Klienta,

–       Marketingu – zasielaním newsletter správ a to formou elektronickej pošty v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mail).

Osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva  počas platnosti permanentky resp. kreditov. Po ukončení právneho vzťahu a usporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich s poskytovanými službami, uchováva Prevádzkovateľ osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to maximálne po dobu 6 mesiacov od skončenia platnosti permanentky resp. kreditov, alebo do doby, než Klient súhlas odvolá. Prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje vymazaním.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 • spracované osobné údaje Klientov použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
 • nesúhlasom so zasielaním newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia registrácie a poskytnutia služieb.

Klient má právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje  spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov Klienta, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Prevádzkovateľ vopred informuje Klientov o zámere vyhotoviť fotografie, obrazové a zvukové záznamy v súvislosti s plánovanými skupinovými cvičeniami a ich zverejnenie na webových stránkach a sociálnych sieťach a to na reklamno-marketingové účely, ktoré vykoná len na základe výslovného súhlasu Klientov.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

Klient dobitím Kreditu na rezervačný účet, kúpením permanentky resp. zaplatením Jednorazového vstupného, vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto VOP na právny vzťah z toho založený medzi ním a Prevádzkovateľom a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa pred vstupom do Štúdia v celom rozsahu oboznámil s aktuálnym znením VOP.

Na právny vzťah založený medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa budú aplikovať VOP platné v čase dobitia Kreditu, kúpy permanentky resp. v čase kúpy Jednorazového vstupného.

V prípade, ak dôjde k zmene VOP počas využívania Služieb Klientom v Centre, na právny vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa bude aplikovať nové znenie VOP až momentom ďalšieho dobitia Kreditu na Užívateľský účet, tzn. že každým dobitím Kreditu na Užívateľský účet Klient vyjadruje svoj súhlas s aplikáciou VOP platných v danom čase. O zmene VOP bude Prevádzkovateľ informovať Klientov oznámením zverejneným v Centre ako aj na Web stránke.

V prípadoch neupravených týmito VOP sa budú aplikovať všeobecne záväzne právne predpisy platné v Slovenskej republike.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo VOP meniť a dopĺňať podľa potreby.